หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)

24 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1513)

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (24 ม.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ โดยอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564 เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย
 
โดยมีการเพิ่มเป้าหมายจังหวัดสงขลาในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสงขลา และจัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพร , การประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพร , การรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการอำนวยการทราบ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป
 
 
โดยให้มีการยึดองค์ประกอบเมืองสมุนไพร 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1.ภูมิปัญญาสู่อัตลักษณ์ (Local Identity)
2.ประชารัฐสามัคคี (Participation)
3.ลดความเหลื่อมล้ำ ( Happiness)
4.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable)
5.คำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact)
 
อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมมีข้อห่วงใยเรื่องสารเคมีตกค้างในดิน จึงต้องหาแหล่งเหมาะกับพืชสมุนไพร รวมทั้งเรื่องทิศทางการทำงานให้เกษตรกรสามารถปลูกสมุนไพรแล้วจำหน่ายได้ ซึ่งทางคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะต้องพิจารณารอบด้าน ทั้งเรื่องต้นทุน รวมทั้งการวางกรอบการท่องเที่ยว และการจัดชุมชนต้นแบบ เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์