หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ครม. มีมติอนุมัติการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

23 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1365)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 
รัฐบาลเดินหน้าแก้ไข้ปัญหาแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด แต่เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีเป็นจำนวนมากทำให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยรับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวประมาณ 800,000 คน ที่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่แล้วเสร็จและแรงงานที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้ได้ขึ้นทะเบียนประวัติ จัดทำฐานข้อมูลและพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อย
 
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชาและลาว ทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) และ
กลุ่มที่ 3 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว
 
กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้างและผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับการอนุญาตทำงานและการตรวจลงตราวีซ่า (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และกลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติเพื่อไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติจะได้รับการตรวจลงตราวีซ่า (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่ารอจนใกล้ถึงเวลาที่กำหนดอาจจะไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เบ็ดเสร็จ (OSS) ในทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน โดยบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด อันจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตลอดจนได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์