หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

17 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1059)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ความท้าทายที่น่าสนใจของพี่น้องเกษตรกร
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) โดยมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนทั้งหมด 12 หน่วยงาน และได้กำหนดแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ ต่อยอดความมั่นคงและความยั่งยืนของเมล็ดพันธุ์ไทยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : เมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผัก) อีกทั้งให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอย่างเพียงพอ (ข้าว พืชไร่ตระกูลถั่ว) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีแผนการผลิตพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต ในปี 2561 ได้แก่
1) พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 14 ชนิด
2) พืชสวน 67 ชนิด และ
3) ปัจจัยการผลิต
 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรได้กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่าย ปี 2560/2561 ให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี กรมการข้าว ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงได้กระจายสู่ภาคเอกชนและเกษตรกรด้วย
 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยระบุว่าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกมีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายในพื้นที่เกษตรกรและกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ แนวทางการเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์มีปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่น นั่นก็คือคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร มีห้องปฏิบัติการของ seed lab ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนและภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สามารถมาใช้บริการได้ และถ้าได้รับการตรวจรับรองจาก seed lab ของกรมวิชาการเกษตร ก็จะเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศได้
 
"...เมื่อเรามี seed lab ที่มีความทันสมัย เราควรมอบโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตและมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะสามารถยกระดับได้ภายใต้การแนะนำจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ให้สามารถที่จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ ถือเป็นแนวโน้มที่สำคัญเนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องการผลิตธัญพืชขายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็จะได้ทั้งในเรื่องการสร้างขีดความสามารถใหม่ ได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ทำให้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ในชั้นขยายไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ได้ เป็นแนวโน้มที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายไปต่างประเทศได้..."
 
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสนับสนุนที่จะทำให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์