หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำ SMART Visa สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

17 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1621)

(16 ม.ค.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ภายใต้การตรวจลงตรา SMART Visa และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดำเนินการออกประกาศกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ SMART Visa ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 
โดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ให้กระทรวงแรงงาน (รง.) เร่งรัดกำหนดช่องทางอำนวยความสะดวก (Fast Track) ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้แก่บุตรของผู้ถือ SMART Visa ประเภทนักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ต่อไปด้วย
 
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับรองผู้ประกอบการและกิจการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของ SMART Visa และในอนาคต หากมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้มีการรับรองเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้ สกท. สามารถพิจารณามอบหมายได้ตามความเหมาะสม
 
ครม. เห็นชอบ
1.1 (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานมีอำนาจครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับ SMART Visa
1.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุนผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .. พ.ศ. 2561
1.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (SMART Visa) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ... พ.ศ. 2561 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และดำเนินการต่อไปได้
 
2. เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการยื่นคำขอ SMART Visa ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
3. เห็นชอบกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินการ SMART Visa ของ สกท. ในปี 2561 ในวงเงิน 38 ล้านบาท โดยให้ สกท. ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป
4. เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตรากำลังคนของ สกท. จำนวน 25 คน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยในระยะแรกให้ สกท. พิจารณาจัดจ้างบุคลากรจ้างภาคเอกชน (Outsource) ไปพลางก่อน และขอเพิ่มอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ตามขั้นตอนต่อไป
5. รับทราบขั้นตอนการดำเนินการรับรองคุณสมบัติและการตรวจลงตราประเภท SMART Visa และแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการของ SMART Visa
 
สาระสำคัญของเรื่อง
1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์สำหรับ SMART Visa ผู้มีคุณสมบัติได้รับ SMART Visa ประกอบด้วยบุคลากร 4 ประเภท ที่เข้ามาทำงานในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-curve) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Invertor) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ติดตาม [คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (Other)] ของผู้ถือ SMART Visa
2. แนวทางการตรวจลงตรา การพิจารณาออก SMART Visa และแนวทางติดตามผู้ถือ SMART Visaสกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติการมีสิทธิได้รับ SMART Visa ขั้นตอนการขอประทับตราวีซ่าหลังจากได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และขั้นตอนการขอต่ออายุ SMART Visa แล้ว โดยในการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ SMART Visa จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ (นับตั้งแต่ชาวต่างชาติยื่นขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa ณ OSS หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ จนถึงการแจ้งผลการพิจารณารวมทั้งได้กำหนดหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่รับรองคุณสมบัติการมีสิทธิได้รับ SMART Visa แล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับ SMART Visa แล้ว ผู้ถือ SMART Visa ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสถานภาพและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร ณ OSS ทุก 1 ปี รวมทั้ง กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะดำเนินการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการพำนักและการทำงานของผู้ถือ SMART Visa ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์