หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14

17 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1307)

ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 โดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยดำรงตำแหน่งต่อจากนายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) สัญชาติเวียดนาม วาระปี 2556 – 2560 ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 ต่อจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 
ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนดารุสซาลาม ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นหนึ่งในตัวแสดง (actor) ที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่าการดำเนินงานของอาเซียนในอนาคตควรเน้นความมุ่งมั่นในการรวมตัวกันอย่างแข็งขัน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้พร้อมรับมือต่อความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลกภายนอก โดยเฉพาะแนวทางการจัดการต่อภัยธรรมชาติ เพราะอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ (disaster-prone area) รวมถึงการพัฒนาอาเซียนให้ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยให้กับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย และนายเล เลือง มินห์ ต่างมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน
 
สำหรับอนาคตของอาเซียน โดยดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย มุ่งเน้นให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (video conference) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในภูมิภาคอย่างทันท่วงที การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษในการประสานงานภายในองค์กร รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เป็นต้น เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรอาเซียน กำหนดให้เลขาธิการอาเซียนมีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้ และเป็นการคัดเลือกบนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม อาทิ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพและความเท่าเทียมกันทางเพศของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง
 
สำหรับประเทศไทยเคยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ดร. แผน วรรณเมธี (ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 – 15 กรกฎาคม 2529) และ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2555)
 
อนึ่ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และกัมพูชา ตามลำดับ จึงทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีที่ทำการอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียน
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์