หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยูเอ็น ขยายความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันค้ามนุษย์

16 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1247)

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นางเดรียเดร บอยด์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) หารือความคืบหน้า ร่าง พ.ร.ก. การทำงานของคนต่างด้าว รับทราบนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สวัสดิการและการให้ความคุ้มครอง ขยายความร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ นางเดรียเดร บอยด์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การหารือในวันนี้เป็นการหารือประเด็นความคืบหน้าการปรับปรุงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สวัสดิการและการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือเป็นประโยชน์ในการกระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงแรงงานจะได้สร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานบังคับ ตลอดจนการขยายสิทธิคุ้มครองและดูแลแรงงานต่างด้าว อันเป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบสหประชาชาติให้แน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านแรงงานให้เข้มแข็ง
 
องค์การสหประชาชาติ (UN) ชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลไทยที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในช่วงที่มีการทบทวนร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมากมาย ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานและการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการเจรจากับประเทศต้นทางเพื่อเร่งรัดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายตาม MOU อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ปรับลดขั้นตอนการทำงาน และการลดปัญหานายหน้า ฯลฯ
 
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ด้อยโอกาสทั้งคนไทยและคนต่างชาติอย่างเสมอภาค โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs และองค์กรต่างประเทศด้วย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์