หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.หนองคาย เตรียมพร้อมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 21

12 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1293)

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 21 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการร่างบทบันทึกข้อตกลงสำหรับผู้บริหารระดับ 3 ประเทศ 9 จังหวัด โดยการประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการประชุม จังหวัดใน 3 ประเทศ 9 จังหวัด จะเป็นจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย ประเทศไทย จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฮาติงห์ จังหวัดเหงะอานห์ และจังหวัดกวางบิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 แขวง คือ แขวงบอลิคำไซ และแขวงคำม่วน
 
โดยจะเน้นกรอบความร่วมมือรวมกัน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งด้านนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน สำหรับจังหวัดใดที่มีความเข้มแข็งทางด้านไหนก็ไปสนับสนุนจังหวัดที่ต้องการจะให้ช่วยเหลือ 2) ด้านการค้า การลงทุน 3) ด้านการคมนาคม ขนส่ง ซึ่งในด้านที่ 3 จะเป็นเรื่องการเสนอให้ถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 มีความคล้ายกับถนนหมายเลข 9 และ 4) ด้านเกษตรกรรม ในเรื่องนี้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 เช่น เรื่องการเลี้ยงโค การทำเกษตรกรรมต่าง ๆ
 
ในการนี้ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จะมีการประชุมคณะผู้บริหารและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 21 นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2561 จังหวัดหนองคายจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า "Nong Khai Best to ASEAN Trade Fair” และจัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) และการท่องเที่ยว
 
 
จังหวัดหนองคาย เชิญชวนชาวหนองคาย ร่วมต้อนรับและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการอำนวยความสะดวกกับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งเชิญร่วมงานการแสดงและจำหน่ายสินค้า "Nong Khai Best to ASEAN Trade Fair” ชม ชิม ช้อป ได้ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2561 ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์