หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พัฒนาพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

12 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1326)

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ว่า การวิเคราะห์โครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน หรือ EEC มีมากกว่า 10,000 โครงการ ทำให้เป็นแหล่งฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ประกอบกับอุตสาหกรรมการเกษตรใน EEC มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นต้องขับเคลื่อนทั้งหมดในกระบวนการผลิต แปรรูป และการสร้างมูลค่าที่มีวัตถุดิบในประเทศมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูง ทำให้ต้องมีระบบเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลย่อยให้มองเห็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่ง่ายขึ้น
 
โดยเฉพาะการสร้างระบบด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะมาขับเคลื่อนด้วยตนเอง ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จนเกิดจุดสมดุลย์และทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจ ด้วยการนำระบบและรูปแบบการขับเคลื่อนจากสมองกลมาใช้ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งในเรื่องภัยพิบัติและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เพราะมีความแม่นยำ โดยระบบดังกล่าวจะแสดงข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของพื้นที่
ด้านนายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า พื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตร ปัจจุบันมีอยู่กว่า 1 ล้านไร่ กระจายไปในแต่ละจังหวัด หรือคิดเป็นพื้นมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จำเป็นต้องพัฒนาทุกพื้นที่ให้ก้าวไปพร้อมกันกับการพัฒนาพื้นที่ EEC ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนพัฒนา โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรและการลงทุนในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องนำเครื่องมือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมในการคำนวณก่อนลงทุน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์