หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา มีผลใช้บังคับแล้ว

11 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1093)

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยผู้เสียภาษีจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผลของความตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในการขจัดหรือบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนระหว่างกัน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น เช่น หากนักลงทุนไทยได้รับเงินได้ประเภทเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือค่าสิทธิจากกัมพูชา ก็จะได้รับการลดอัตราภาษีที่ต่ำกว่าอัตราภาษีภายในประเทศ ดังนั้น ผู้เสียภาษีหรือนักลงทุนไทยที่ทำธุรกรรมหรือมีภาระภาษีจากการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา สามารถนำความตกลงดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

ทั้งนี้ ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา นับเป็นความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ฉบับที่ 61 ที่รัฐบาลไทยจัดทำกับรัฐบาลต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถศึกษารายละเอียดของความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนของทั้ง 61 ประเทศ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เมนูความรู้เรื่องภาษี
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

กรมสรรพากร สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์