หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง

10 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1864)

(9ม.ค.60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติต่อร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีน ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน
2) โครงการพัฒนาการอำนวยความสะดวกแนวชายแดนเพื่อพัฒนาการค้าและระบบโลจิสติกส์
3) การจัดกิจกรรมเวทีภาคธุรกิจแม่น้ำโขง – ลานช้าง และ
4) การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท รวมเป็นเงินงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับ รวม 1,701,800 เหรียญสหรัฐ
โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เป็นผู้ดำเนินโครงการของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 4 โครงการ
 
2. ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน)
ขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ จัดฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การประชุมโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล ดำเนินการโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
ระยะเวลาของความร่วมมือ มีระยะเวลา 5 ปี จากวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 2 เดือนไปยังอีกฝ่าย และอาจตกลงที่จะขยายบันทึกความเข้าใจ ร่วมฯ นี้ ตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเงื่อนไขต่อไป
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์