หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง

10 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1722)

(9ม.ค.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนและให้มีการประกาศในช่วงการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 
สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีนที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักฉันทามติและความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้ง 6 ประเทศ โดยจะร่วมกัน
 
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน
2. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
3. ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้า
4. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ธุรกิจขนาดไมโคร ขนาดกลาง และขนาดย่อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน เพื่อให้เกิดการลงทุนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง
6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน ของประเทศสมาชิก
7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสนับสนุนการค้าพหุภาคีขององค์การ การค้าโลก เร่งรัดการเจรจาความความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และให้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนและความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์