หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์

10 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1500)

(9ม.ค.61) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ ให้ผู้แทนของสถาบันอาเซียนฯ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะมนตรีของสถาบันฯ เป็นผู้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนฯ
 
สาระสำคัญของความตกลงฯ
1. สถาบันอาเซียนฯ จะมีสถานะทางกฎหมายและจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบของอินโดนีเซีย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น
1.1 การดูแลรักษาสถานที่ทำการที่ประเทศเจ้าภาพจัดหาให้
1.2 การชำระค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ
1.3 การซ่อมแซมอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน
1.4 การประกันภัยสำนักงาน การชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง
1.5 การจัดการใบอนุญาตทำงานสำหรับบุคลากร และ
1.6 การบริหารจัดการกองทุนและงบประมาณและบุคลากรของสำนักงาน
2. อินโดนีเซีย ในฐานะประเทศเจ้าบ้านจะต้องให้สถาบันอาเซียนฯ มีสถานะเท่าเทียมกับหน่วยงานสำคัญของรัฐของอินโดนีเซีย โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
2.1 อำนวยความสะดวกในการรับคำขอตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า การเดินทางผ่าน และการเดินทางออกจากประเทศเจ้าบ้านสำหรับบุคคลต่าง ๆ
2.2 ยกเว้นและลดหย่อนอากรศุลกากรและภาษีตามกฎหมายและกฎระเบียบภาษีอากรของประเทศเจ้าบ้าน
2.3 จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดำเนินงานของสถาบันอาเซียนฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.4 รักษาความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับที่ดำเนินการกับสำนักงานผู้แทนทางการทูตหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
2.5 ให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับผู้อำนวยการบริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาเซียนฯ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
2.6 ยกเว้นภาษีสำหรับสถาบันอาเซียนฯ และสังหาริมทรัพย์ของสถาบันอาเซียนฯ
2.7 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีทั้งสองฝ่ายอันเนื่องมาจากการตีความหรือการนำความตกลงนี้มาใช้ จะต้องระงับอย่างฉันมิตรโดยผ่านการหารือหรือการเจรจา
2.8 ความตกลงฯ อาจมีการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบจากภาคี ทั้งสองฝ่าย โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประเทศเจ้าบ้านแจ้งการเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกระบวนการภายใน
2.9 ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประเทศเจ้าบ้านได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการบริหารถึงการเสร็จสิ้นของการดำเนินการตามกระบวนการภายในสำหรับการบังคับใช้ความตกลงนี้ และจะสิ้นสุดหลักจากได้รับการแจ้งจากภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าประสงค์จะยุติความตกลงนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 6 เดือน
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์