หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ถนนสายวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของไทย นำร่องในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ

9 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1325)

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดตลาดประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของไทย กระทรวงวัฒนธรรมจึงจับมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เดินหน้าเปิดถนนสายวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ นำร่องในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ
 
จากนโยบายการเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นที่รัฐบาลรวมพลังภาคส่วนต่าง ๆ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรก่อให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจทั้งบริการ ขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จับมือกับจังหวัดต่าง ๆ เดินหน้าเปิดตลาดและถนนสายวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการนำมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่าง ๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการเปิดตลาดวัฒนธรรมตลอดทั้งปีนี้ จะเพิ่มเติมรูปแบบงานวัดในโครงการถนนสายวัฒนธรรม เพราะวัดถือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี อีกทั้งคนไทยจะได้เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา และเข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัย และยังได้เรียนรู้ประวัติสาสตร์ท้องถิ่น โดยนำร่องจัดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจะดำเนินการในภาคเหนืออีก 12 จังหวัด อาทิ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูนจากนั้นในปี 2562-2564 จะดำเนินการใน 17 จังหวัดภาคเหนือที่มีความพร้อม
 
สำหรับหลักการจัดตลาดถนนสายวัฒนธรรม จะเป็นตลาดที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งด้านชุมชน บ้านเรือนเก่า มีสินค้าวัฒนธรรม มีกิจกรรม การละเล่นทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยว ชาวบ้านได้ขายสินค้ามีรายได้ ขณะเดียวกันจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทางวัฒนธรรมให้โดดเด่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า โดยจัดนักวิชาการ นักออกแบบไปอบรมเพื่อให้พัฒนาสินค้าของชุมชน ต่อยอดให้มีความสวยงาม ดึงดูดผู้ซื้อ รวมทั้งมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งเป้าหมายในปีนี้จะมีถนนสายวัฒนธรรมมากถึง 30 แห่ง และเป็นการจัดตลาดในวัด 20 แห่ง เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์