หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย

9 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1647)

วันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดให้มีขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญของเด็กที่ในอนาคตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
 
วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป ซึ่งทุกปีนายกรัฐมนตรีจะให้คำขวัญวันเด็กและเปิดทำเนียบรัฐบาลให้เด็กๆ ได้เข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งจัดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน
 
การจัดงานวันเด็กเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น สำหรับประเทศไทยได้รับข้อเสนอของวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่าประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ
 
ดังนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติและจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องกันว่าควรที่จะเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากในเดือนตุลาคมประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน ทำให้มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาบุตรหลานของตนเองไปร่วมงานได้ และเห็นควรกำหนดให้จัดวันเด็กในช่วงต้นปี เพราะทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก
 
ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เสนอประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นต้นมา
 
สำหรับในปี 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 เรียบเรียงโดย เพ็ญกมล ประเสริฐกุล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์