หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา

8 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1800)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะร่วมในคณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 
กัมพูชาและจีนจะเป็นประธานร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมจะทบทวนการดำเนินงานและกิจกรรมของประเทศสมาชิกนับตั้งแต่การประชุมผู้นำฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2559 และจะกำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในอนาคต ที่ประชุมจะรับรองเอกสารผลลัพธ์ 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (5 – Year Plan of Action 2018 – 2022) ซึ่งจะกำหนดแนวทางและกิจกรรมของกรอบความร่วมมือในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการแล้ว และ
(2) ปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำที่จะมุ่งสนับสนุนกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศลุ่มน้ำโขง รวมทั้งกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี
 
ในการประชุมครั้งนี้ ไทยประสงค์จะ
(1) ผลักดันให้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างเป็นกรอบความร่วมมือฯ ที่ทันสมัย
(2) ทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกรอบแม่โขง – ล้านช้างกับแนวคิดหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt Road Initiative-BRI) รวมทั้งเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคเข้ากับ BRI เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอนุภูมิภาค
(3) การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยั่งยืนผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น นวัตกรรม อุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
(4) สนับสนุนสาขาความร่วมมือภายใต้กรอบแม่โขง – ล้านช้าง โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ อันจะนำมาซึ่งการเกษตรที่ยั่งยืนในประเทศลุ่มน้ำโขง
 
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม ความสมัครใจ และหลักฉันทามติ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์