หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 3

8 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1106)

ประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – สหราชอาณาจักร (Thailand – United Kingdom Strategic Dialogue) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายมาร์ค ฟิลด์ (Mark Field) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งรับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก (Minister of State for Asia and the Pacific at the Foreign and Commonwealth Office) เป็นประธานร่วม
 
ที่ประชุมได้หารือถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทยภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่ต้องกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าของทั้งสองฝ่ายภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไทยได้หยิบยกความห่วงกังวลเรื่องโควตาการนำเข้าไก่ของสหราชอาณาจักร และขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณาการคงโควต้าเดิม หรือเพิ่มโควตาให้สอดคล้องกับปริมาณการส่งออกไก่ของไทยไปยังสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน
 
ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายที่จะฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษอีกเป็นจำนวนถึง 13,000 ราย ภายใต้โครงการ STEM and Entrepreneurship Education และโครงการ Boot Camps เป็นรูปแบบการฝึกอบรมวิทยากร (Train the Trainers) ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนสามารถต่อยอดได้ในระยะยาว
 
นอกจากนี้ ไทยได้ขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณาถึงโอกาสการลงทุนด้านการศึกษาภายใต้โครงการ EEC ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการ EEC ได้แก่
(1) ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology – FinTech)
(2) ด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน (Aerospace) และ
(3) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation – STI)
 
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความหวังที่จะขยายความร่วมมือภายใต้โครงการนิวตัน (Newton UK – Thailand Research and Innovation Partnership) ซึ่งปัจจุบันเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างองค์กรการวิจัยของทั้งสองประเทศ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองในสหราชอาณาจักรและในประเทศไทย โดยสหราชอาณาจักรชื่นชมพัฒนาการไปสู่การเลือกตั้งของไทย และทั้งสองฝ่ายแสดงความหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันในอนาคต ในบริบทที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกข้อมติเมื่อ 11 ธันวาคม 2560 ในเรื่องการปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทย โดยให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ
 
ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนพัฒนาการความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงในช่วงปี 2560 ซึ่งมีการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่าย และมีการลงนามใน MOU ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งนำไปสู่การวางแนวทางความร่วมมือในด้านดังกล่าวที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
 
ในการนี้ ที่ประชุมได้ชื่นชมความสำเร็จของการฝึกอบรมร่วมภายใต้โครงการ Panther Gold ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเด็นภูมิภาค ได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ปัญหาการค้ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้หยิบยกอุปสรรคในเรื่องการตรวจลงตราสำหรับพ่อครัวกับแม่ครัวไทย และการตรวจลงตราสำหรับนักเรียนไทย ซึ่งสหราชอาณาจักรรับที่จะหาแนวทางในบรรเทาปัญหาดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากการหารือเชิงยุทธศาสตร์ฯ ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการหารือด้านการกงสุล (Consular Dialogue) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์