หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ออกเอกสารฯ แม่สอด จ.ตาก รับรองแรงงานเมียนมา ลดขั้นตอน สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้

26 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1405)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาของจังหวัดตาก (CI) (25 ธ.ค.60) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 ธ.ค.60 มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวนทั้งสิ้น 56,000 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 40,000 คน โดยพิสูจน์สัญชาติได้วันละ 500 - 700 คนต่อวัน ที่เหลือ 16,000 คน ยังรอการพิสูจน์สัญชาติ
 
โดย พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า จากผลการดำเนินการของศูนย์ฯ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งรัฐบาลจะเน้นการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะปรับลดขั้นตอนต่างๆให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้แต่ละกระบวนการมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ไม่มีการล็อคคิว โปร่งใสและตรวจสอบได้
 
จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (OSS) ปัจจุบันศูนย์ OSS จ.ตาก ให้บริการคำปรึกษาแก่นักลงทุนเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การออกใบอนุญาตทำงาน ให้บริการจัดหางานภายในประเทศเพื่อคนไทย ซึ่งระหว่าง 26 ก.ย. - 25 พ.ย.60 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 160 คน ได้บรรจุงาน 157 คน รับแจ้งตำแหน่งงานว่างในจังหวัด 236 อัตราจากนายจ้าง 89 ราย สำรวจและจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน โดยมีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น 2,743 คน และพบว่า ธุรกิจที่มีผู้ต้องการลงทุนในพื้นที่มากที่สุด คือ ค้าปลีกค้าส่ง รองลงมา คือ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และจำหน่ายยานยนต์ ตามลำดับ
 
นอกจากนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้เยี่ยมชมการฝึกทักษะอาชีพเทคนิคการสอนงาน ณ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้ผลิตชุดสายไฟรถยนต์ และตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก แห่งที่สอง (แม่สอด) ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยให้บริการงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชน อาทิ รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับรองหลักสูตรและความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มีข้อสั่งการให้แรงงานจังหวัดเป็นหัวโต๊ะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดอย่างมีเอกภาพ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ และในปี 2561 นั้นจะเน้นให้แรงงานเข้าสู่ระบบความคุ้มครองตามระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์