หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โรงเรียนพลเมืองผู้สูงอายุ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

25 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1390)

โรงเรียนพลเมืองผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อําเภอพานจังหวัดเชียงราย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้าน สร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือ จนกลายเป็นต้นแบบที่เข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 
รอยยิ้มและแววตาของผู้สูงอายุเหล่านี้บอกถึงความสุขได้เป็นอย่างดี จากการรวมกลุ่มทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา รู้จักและเข้าใจกัน ทําให้รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น โรงเรียนพลเมืองผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ครอบคลุม 18 หมู่บ้าน มาร่วมทํากิจกรรม มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชม รวมถึงรับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง จึงถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของการรวมกลุ่มคนในพื้นที่จนเกิดความเป็นหนึ่งเดียว
 
พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุว่า ต้องการให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัยเปลี่ยนแปลงตัวเอง วางตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มต้นจากปรับทัศนคติของแต่ละคน ให้ทุกคนกล้าคิดกล้าทํา กล้าแสดงความคิดเห็นคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน ใช้หลักธรรมนําหน้า ซึ่งสามารถลดความขัดแย้งทางความคิดได้
 
ปัจจุบันการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายมีนักเรียนผู้สูงอายุ 170 คน เปิดสอนทั้งวิชาการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย นอกจากจะสร้างความสุขและคุณค่าให้กับผู้สูงอายุแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างแท้จริง
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์