หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3

7 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 677)

การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 (The Third Session of the United Nations Environment Assembly: UNEA3) ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดยมีหัวข้อหลัก "การก้าวสู่โลกที่ปราศจากมลพิษ” (Pollution Free Planet) โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนไรบีและผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (นายเชิดเกียรติ อัตถากร) ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายโสภณ ทองดี) ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานคอสตาริกา ในฐานะ President UNEA3 กล่าวถึงความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญเกี่ยวกับปัญหามลพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเน้นย้ำให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย รวมถึงภาคส่วนทุกส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวไปสู่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง นอกจากนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเคนยากล่าวถึงความสำเร็จในการห้ามการใช้พลาสติก ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และย้ำถึงความสำคัญของ UNEA ในการเป็นหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกตามผลลัพธ์การประชุม rio+20 "future we want"
 
ในการนี้ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบี ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหามลพิษซึ่งเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (SEP for SDGs) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษมียุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับประเด็นด้านมลพิษทางทะเล รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างมาก และมีผลการดำเนินงานทั้งในเรื่องโครงการนำร่องการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Bottle Cap Seal) การประกาศจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่ รวมทั้งขยะบนชายหาดโดยในการประชุม UN Oceans Conference ประเทศไทยได้ร่วมประกาศคำมั่นในการต่อสู้กับปัญหาขยะในทะเลและความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยมีบทบาทสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะทะเลของกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560
 
นอกจากนั้น ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รัฐบาลส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมลพิษ อาทิ zero waste Thailand, Zero Waste Community และ Zero Waste School และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปสู่โลกที่ปราศจากมลพิษ เพื่อเราและคนรุ่นต่อ ๆ ไปให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
 
 
ที่มา : กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์