หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มติที่ประชุม TELMIN ตั้งศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียนในประเทศไทย

7 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 800)

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เผยที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (17th TELMIN) มีมติร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น จัดตั้ง "ศูนย์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน” ในประเทศไทย มุ่งยกระดับคนไอทีให้ 10 ประเทศอาเซียน ปีละกว่า 150 คน เพิ่มศักยภาพรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : 17th TELMIN) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก "ICT Connectedness and Readiness: Towards a Digitally Integrated Community” นั้น ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านไอซีทีครั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น และมีมติจัดตั้ง "ศูนย์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน” ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับบุคลากรด้านไอทีให้กับ 10 ประเทศอาเซียน ปีละมากกว่า 150 คน ซึ่งได้มีการศึกษาเตรียมการเรื่องดังกล่าวมามากกว่า 2 ปี
 
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะเวลา 4 ปี เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐใน 10 ประเทศอาเซียน โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response) รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์มัลแวร์ (Malware Analysis) และความสามารถในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน (Digital Forensics) ซึ่งนอกจากการพัฒนาคนด้านไอทีของภาครัฐแล้ว ยังจะมีกิจกรรมเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่รักในการทดสอบทดลองร่วมแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยจะผลักดันจากเวทีระดับอาเซียน (Cyber SEA Game) ก้าวสู่การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญฯ ดังกล่าว จะเป็นทั้งแหล่งองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคนไซเบอร์ในระดับภูมิภาค

"นอกจากการหารือในระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันและความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว ที่ประชุมฯ ยังมีการหารือกับคู่เจรจาประเทศนอกกลุ่มอาเซียนที่มีความสำคัญด้วย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างโปร่งใส การสื่อสารระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยราคาที่ถูกลง โครงการ StartUp@ASEAN เพื่อการส่งเสริม พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ประกอบการ StartUp โครงการ ASEAN Maker Hackathon 2017 เพื่อการส่งเสริมเยาวชนในอาเซียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การหารือแผนแม่บทเกี่ยวกับการดูแลข้อมูล และการแลกเปลี่ยนทางดิจิทัล รวมถึงการหารือเรื่องตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จตามแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 2020 เป็นต้น”
 
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์