หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา

6 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1052)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) ไทย – เมียนมา โดยมีผู้อำนวยการ (อำนวยการระดับสูง) กองเขตแดน และผู้อำนวยการกองเขตแดน กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เป็นประธานร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ JBC และกลไกภายใต้ JBC สำหรับปีงบประมาณ 2561 รวมถึงกำหนดการและแผนงานเพื่อดำเนินการตามผลการประชุม JBC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การก่อสร้างฝายชั่วคราวเพื่อการเกษตรในแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย และการดำเนินการตามแนวทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำเมย จังหวัดตาก และแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง
 
อนึ่ง ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน 2,401 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันเพื่อให้เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี JBC ไทย – เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุม JBC ไทย – เมียนมา มาแล้ว 9 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2536 และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์