หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก

6 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 939)

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเรื่องการบริหารจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
 
คณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) ไทย – เมียนมา และประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) และนายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านเทคนิคเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา (Joint Technical Committee on River Boundary – JTC) รวมถึงผู้แทนส่วนราชการและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพภาคที่ 3 กรมชลประทาน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย และคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาประกอบด้วยนาย Myo Tint อธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมายเมียนมา ในฐานะประธาน SOM และ JBC ผู้ว่าราชการรัฐตะนาวศรี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกองทัพ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
 
ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานในพื้นที่และหารือระดมสมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งได้เยี่ยมชมสถานีวัดน้ำร่วมไทย – มาเลเซีย และชมการสาธิตการวัดระดับน้ำ รวมถึงความเร็วและมวลน้ำในแม่น้ำโก-ลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเตือนภัยอุทกภัยและโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นเส้นเขตแดนที่ชัดเจนและสามารถเดินเรือได้โดยไม่มีการรุกล้ำระหว่างกัน เป็นต้น
 
อนึ่ง ไทยและเมียนมามีเขตแดนทางบกทั้งที่เป็นภูเขาและแม่น้ำ ยาวประมาณ 2,401 กิโลเมตร สำหรับแม่น้ำที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมามีระยะทางรวมประมาณกว่า 700 กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญที่เป็นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ได้แก่ แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย แม่น้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมย จังหวัดตาก และแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์