หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กสร.ขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH

1 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1108)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขับเคลื่อนขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH (ASEAN Migrant OSHNET) สร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่แรงงานไทยและต่างด้าว
 
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยภายหลัง Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH (ASEAN Migrant OSHNET) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือการกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี โดยมีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ
2. เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมาย และ
3. สร้างกลไกประชารัฐในการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
 
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH (ASEAN Migrant OSHNET) เป็นการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่สถานประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความแตกต่างของแรงงานที่เข้ามาทำงานในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมายความปลอดภัย และมีพื้นฐานในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์