หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

1 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1285)

ประเทศไทยไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2560 และ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ และกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Mr. Bun Hean (ฯพณฯ นายบุน เฮียน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (H.E. Mdme. Bounkham Vorachit (ฯพณฯ มาดามบุณคำ วรจิต) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (H.E. Dr. Nguyen Linh Ngoc (ฯพณฯ ดร.เหงียน ลิน ง็อก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รวมทั้งมีผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และประเทศหุ้นส่วนการพัฒนา (อาทิ ออสเตรีย สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยรมณี ญี่ปุ่น สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ มอร๊อคโค เนเธอร์แลนด์ USA) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
การประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งที่ 24 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และนโยบายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ๆ มีดังนี้
1) อนุมัติสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนของประเทศภาคีสมาชิก
2) อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณรวม 15.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง
4) อนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงในระดับลุ่มน้ำ พ.ศ. 2561 - 2565 (ค.ศ.2018-2022)
5) กำหนดทิศทางและนโยบายกรอบความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึงการรับทราบการสนับสนุนด้านการเงินและเทคนิควิชาการของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ให้แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
6) รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนรวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มน้ำสู่ประเทศสมาชิก และความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
 
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม โดยมีประเทศจีนและเมียนมาเป็นประเทศคู่เจรจา ในการดำเนินงานระดับนโยบายของคณะกรรมาธิการฯ จะมีการประชุมคณะมนตรี ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารองค์การและติดตามการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศสมาชิก
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์