หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยแลนด์ 4.0 หนุนอันดับ ICT ไทย

27 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1616)

เป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการนําประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ด้วยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและสังคม เป็นผลทําให้การจัดอันดับการพัฒนาด้านไอทีไทยในระดับโลกปรับตัวดีขึ้น
 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สมัยใหม่อย่างจริงจัง ทําให้ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างชัดเจน จากนโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่และการเปิดให้บริการ 3G และ 4G รวมทั้งโครงการเน็ตประชารัฐ ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจากสถิติของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA (ดีป้า) พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 67 จากจํานวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้การจัดอันดับดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICTDEVELOPMENT INDEX ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ประจําปี 2560 เปรียบเทียบ 176 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยขยับอันดับดีขึ้นมาอยู่ในอันดับ 78 จากอันดับ 82 ในปีที่ผ่านมา
 
การจัดอันดับพัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต่าง ๆ ที่ประเมินจากดัชนีย่อย 3 กลุ่ม คือ ด้านการเข้าถึง ด้านการใช้งาน และด้านทักษะความสามารถด้านไอซีที เลขาธิการ กสทช. มั่นใจว่าด้วยแผนการดําเนินการในปี 2561 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นห่างไกลและพื้นที่ชายขอบโครงการเน็ตประชารัฐ รวมทั้งการเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHZ และ 1800 MHZ และการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับขึ้นในการประกาศจัดอันดับของ ITU ครั้งต่อ ๆ ไป
 
การผลักดันการใช้เทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นอกจากจะทําให้ประชาชนได้ประโยชน์จากความสะดวกสบาย ความรู้ที่กว้างขึ้น ช่องทางและโอกาสต่าง ๆ ยังทําให้ประเทศมีความทันสมัยใคร ๆ ก็อยากมาเที่ยว มาลงทุน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจด้วย ซึ่งผลสําเร็จนี้ยืนยันได้ด้วยอันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยจากดัชนีชี้วัดของ ITU นั่นเอง
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์