หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รัฐบาลมีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

27 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 4716)

รัฐบาลกำหนดนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการตามรอยพระบาทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล
 
รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2562 เพื่อเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรมเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รัฐบาลจึงได้วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย และกำหนดแผนการจัด "ขบวนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดปี "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเปิดตัวปีท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นการรวมตัวสิ่งดี ๆ ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม เช่น กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบความสุขและเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงสนใจที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ ส่งผลให้เกิดการกระจายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองทั้งทางตรงและทางอ้อม เศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวขณะนี้เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเสริมควบคู่ไปกับการตามรอยพระบาทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมการเปิดตัวปีท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การมีความรักและความภาคภูมิใจในถิ่นกำหนด รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความสุขและกลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้ง
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์