หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ว่าด้วยการเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1923)

(21พ.ย.60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างปฏิญญาเสียมราฐ และร่างกรอบการดำเนินงานของอาเซียนว่าด้วยเรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
 
สาระสำคัญของเรื่อง
1. ร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และทักษะทางดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรวมตัวของประชาคมดิจิทัล
2. ร่างกรอบการดำเนินงานของอาเซียนว่าด้วยเรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ เป็นการส่งเสริมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติสำหรับบริการประเภทข้อมูลในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเข้าถึงได้ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1) การให้ข้อมูลด้านราคาของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติ และการแจ้งผู้ใช้บริการทราบเมื่อราคาของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติสำหรับบริการประเภทข้อมูลไปถึงราคาที่กำหนดไว้แล้ว
2) การเสนอให้ผู้ใช้บริการเลือกรับบริการได้อย่างน้อย 1 ทางเลือก สำหรับบริการประเภทข้อมูลในราคาแบบเหมาจ่ายรายวัน (Daily Flat Rate)
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์