หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนางานวันอาหารโลก ปี 2560 ในหัวข้อ “หยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน (Sustainable Zero Hunger)”

23 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1388)

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ได้จัดงานวันอาหารโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการจัดงานวันอาหารโลกในประเทศไทยแต่ละปีจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่
 
- ระดับโลก จัดพร้อมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกในวันที่ 16 ตุลาคม โดย เอฟ เอ โอ เป็นผู้จัดขึ้นที่ สำนักงาน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานวันอาหารโลกในปี 2560 เอฟ เอ โอ ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ว่า "Change the Future of Migration, Invest in Food Security and Rural Development” (เปลี่ยนอนาคตของการอพยพย้ายถิ่น ด้วยการลงทุนเพื่อความมั่นคงอาหารและพัฒนาชนบท) ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของการอพยพ ความมั่นคงอาหาร และการพัฒนาชนบท เนื่องจากในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการอพยพย้ายถิ่นมากเป็นประวัติการณ์ของโลก ทั้งการอพยพภายในประเทศ และอพยพข้ามประเทศ โดยสาเหตุสำคัญมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ภัยพิบัติต่าง ๆ และความยากจน ซึ่งการอพยพเหล่านี้ส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อที่อยู่ใหม่ แต่เป็นผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารและการพัฒนาชนบท และกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทยได้ตั้งปณิธานที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 1 (การขจัดความยากจน) และเป้าหมายที่ 2 (การขจัดความหิวโหยให้หมดไป หรือ Zero Hunger Challenge –ZHC)
 
- ระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯ และ เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เป็นผู้จัดขึ้น สำหรับการจัดงานวันอาหารโลกในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดให้มีการสัมมนางานวันอาหารโลก (World Food Day) ภายใต้หัวข้อ "หยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน (Sustainable Zero Hunger)” ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ และจัดการศึกษาดูงาน และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการสูญเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กะทิ ผักและผลไม้ และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอกประมาณ 110 คน และนักเรียน/นักศึกษา สถาบันการศึกษา 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นคงอาหารต่อมวลมนุษย์ และได้รับรู้ถึงสาเหตุของความอดอยากหิวโหยที่ยังคงมีอยู่ รวมทั้งการลดสูญเสียหายของอาหาร การกินทิ้งกินขว้าง เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร และภาวะโภชนาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตร
 
 
 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์