หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

22 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1504)

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ซึ่งจะมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญ (General Conference: GC) สมัยที่ 17 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย) โดยร่างกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 
โดยความร่วมมือในสาขาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ
1) การดำเนินการของความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
2) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม
3) การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม
4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดปริมาณคาร์บอนและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น
 
และสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมโดยใช้กลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ UNIDO ในสาขาที่จะริเริ่มดำเนินการร่วมกัน ดังนี้
1) ความร่วมมือกับ สกรศ.
2) เทคโนโลยีแกนหลักใหม่ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) โรงงาน 4.0
4) การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
5) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
6) การแสวงหาโอกาสในการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการลงทุน (Investment and Technology Promotion Office: ITPO) ในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ ไทยและ UNIDO จะร่วมมือกันในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และจะเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งจะพัฒนาความร่วมมือต่อไปกับ UNIDO ในการจัดตั้ง ITPO เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์