หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ EEC

21 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1400)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และการจัดการศึกษาในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (20 พ.ย.60) เวลา 13.30 น.
 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงถึงการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ทั้งในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
 
ซึ่งได้จัดทำแผนแม่บท ได้แก่ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สอศ. จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งหมด 13 ศูนย์
ภายใต้การดำเนินงานตาม 5 ภารกิจ ได้แก่
(1) การเป็นฐานข้อมูลกลาง
(2) การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ
(3) การส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
(4) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ
(5) การวิจัยและพัฒนา
 
เพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะการทำงานแบบประชารัฐ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กอาชีวะให้มีศักยภาพตามความต้องการของ EEC
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ข้าราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนการบริหารทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนนักศึกษาภายในประเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ตอบสนองกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง First S-Curve และ New S-Curve เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการในพื้นที่
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์