หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2

14 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 807)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนาย Soe Soe Zaw เลขานุการรัฐฉาน และนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วม
 
ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยบางส่วนของแม่น้ำเป็นบริเวณที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของฝายชั่วคราวที่ฝ่ายไทยจะติดตั้งในแม่น้ำสายในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ อนึ่ง การประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการไทย – เมียนมา เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นกลไกหารือในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ หารือเกี่ยวกับการติดตั้งฝายชั่วคราวในแม่น้ำสายเป็นลำดับแรก
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์