หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน

9 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1118)

(7พ.ย.60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31
 
(จะมีการแถลงการณ์ร่วมฯ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
 
สาระสำคัญ
1. ผู้นำจะรับทราบถึงศักยภาพของภูมิภาค RCEP ในการเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นย้ำที่จะสรุปผลการเจรจาเพื่อให้ RCEP เป็นความตกลงที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติที่พิเศษและแตกต่าง มีการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
2. ที่ประชุมจะมีการประกาศผลลัพธ์จากการเจรจาที่ผ่านมา ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน 2) กฎเกณฑ์ 3) ความร่วมมือ
3. ที่ประชุมจะมีการเจรจาในเรื่องต่าง ๆ 18 ประเด็น ตามโครงร่างความตกลง RCEP ดังนี้
1) การค้าสินค้า
2) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
3) พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า
4) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามันพืช
5) มาตรการ กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
6) มาตรการเยียวยาทางการค้า
7) การค้าบริการ
8) การบริการการเงิน
9) การบริการโทรคมนาคม
10) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
11) การลงทุน
12) การแข่งขัน
13) ทรัพย์สินทางปัญญา
14) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1
5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
16) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
17) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
18) การระงับข้อพิพาท
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์