หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง

9 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1733)

(7พ.ย.60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (AHKFTA) และร่างความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AHKIA)
 
สาระสำคัญ
อาเซียนและฮ่องกงได้กำหนดให้มีการลงนามในร่างความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง AHKIA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 (ASEAN Summit) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และกำหนดให้ความตกลงทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสรุปได้ดังนี้
1) ร่างความตกลง AHKFTA มีจำนวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
2) ร่างความตกลง AHKIA มีจำนวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุ้มครองการ ลงทุนและการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ
(1) การคุ้มครองการลงทุนให้แก่นักลงทุนของภาคีหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจแล้วในอีกภาคีหนึ่ง รวมถึงการปฏิบัติต่อการลงทุนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและการให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน และการคุ้มครองเรื่องการเวนคืนและการชดเชย และการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน เป็นต้น
(2) การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการลงทุน อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การทำให้กระบวนการสำหรับการยื่นขอและการอนุมัติการลงทุนง่ายขึ้น การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์การลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในแต่ละภาคี เป็นต้น
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์