หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

9 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 11938)

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนด้วย นอกจากจะมีการประชุมของผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 2 ในรอบปีแล้ว ยังเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีผู้นำจากจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ รัสเซีย และสหประชาชาติ รวมทั้งผู้นำจากประเทศที่เป็นแขกพิเศษของประธานคือแคนาดา และสหภาพยุโรป เข้าร่วมด้วย

วัตถุประสงค์สำคัญสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนั้น เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์โลกในปัจจุบันและร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแต่ละประเทศคู่เจรจาพร้อม ๆ ไปกับการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง เช่น การประชุมอาเซียนบวกสามและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค และเพื่อหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกับประชาคมโลก
ทั้งนี้ อาเซียนยังได้ให้ความสำคัญต่อใช้กรอบการประชุมต่าง ๆ คือ อาเซียนบวกหนึ่ง อาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) เพื่อเป็นเวทีในการโน้มน้าวให้ประเทศนอกภูมิภาค สนับสนุนกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนและนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคการส่งเสริมระเบียบการค้าและการลงทุนที่จะส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ในภูมิภาค โอกาสนี้ ฟิลิปปินส์ ได้กำหนดหัวข้อหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ว่า "Partnering for Change, Engaging the World” โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้
 
(1) การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(2) การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค
(3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล
(4) การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและนำโดยนวัตกรรม
(5) การส่งเสริมความเข้มแข็งในภูมิภาค และ
(6) การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นต้นแบบในการรวมตัวในระดับภูมิภาค และมีบทบาทสำคัญในระดับโลก
 
เอกสารผลลัพธ์ที่ผู้นำจะลงนามมี 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรมและฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะผลักดันประเด็นสำคัญในที่ประชุมต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายทั้งจากในและนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนสามารถมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำความสำคัญของการที่อาเซียนจะต้องมีเอกภาพเพื่อสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยมเพื่อปูทางไปสู่การที่ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปในช่วงหลังวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อส่งเสริมประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์