หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอเปก ครั้งที่ 25 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

9 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 997)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC Economic Leaders’ Meeting ครั้งที่ 25 (25th AELM) ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ นครดานัง โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) คือ การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกัน (Creating New Dynamism and Fostering Shared Future) ภายใต้ประเด็นสำคัญ (Priorities) 4 หัวข้อ ได้แก่

1) การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม สร้างสรรค์ และยั่งยืน (Promoting Sustainable, Innovative and Inclusive Growth)
2) การส่งเสริมการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Deepening Regional Economic Integration)
3) การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในยุคดิจิทัล (Strengthening MSMEs’ Competitiveness and Innovation in the Digital Age)
4) การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Enhancing Food Security and Sustainable Agriculture in Response to Climate Change)

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยจะได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยที่สำคัญในกรอบเอเปก โดยเฉพาะการค้าพหุภาคี FTAAP ความเชื่อมโยง (connectivity) เศรษฐกิจสีเขียว (Green growth / Green economy) และการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและบทบาทของไทยในการผลักดัน APEC Strategy for Green, Sustainable and Innovative MSMEs รวมทั้งจะได้ร่วมหารือเกี่ยวกับวาระของเอเปกหลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Vision) ซึ่งจะมีส่วนในการกำหนดหัวข้อและประเด็นหลักสำหรับการประชุมเอเปก ในปี 2565 (ค.ศ. 2022) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกจะได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และส่งเสริมความร่วมมือกับผู้แทนจากภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการประชุม การหารือเต็มคณะระหว่างผู้นำเอเปกกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (ABAC) ด้วย

เอกสารผลลัพธ์การประชุม คือ ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders' Declaration) ซึ่งมีภาคผนวก 4 ฉบับ ได้แก่
1. วาระการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม (Action Agenda on Advancing Economic, Financial and Social Inclusion)
2. กรอบความร่วมมือเอเปกว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล (APEC Framework on Human Resources Development in the Digital Age)
3. ยุทธศาสตร์เอเปกว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และมีนวัตกรรม (APEC Strategy for Green, Sustainable and Innovative MSMEs) ซึ่งยกร่างโดยไทยและเปรู
4. ข้อริเริ่มเอเปกในการส่งเสริมสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม (Initiative on Promoting APEC Innovative Start-ups)
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์