หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รู้หนังสือแก้วิกฤตสังคมดิจิทัล

7 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1346)

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา แนวคิดหลักของการจัดงานแต่ละปีจะเปลี่ยนไปตามสภาพความจำเป็นในการรู้หนังสือของสังคมโลกในปีนั้น ๆ
 
สำหรับปีนี้แนวคิดหลักคือ Literacy in a DigitaWorld หรือ การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล เป้าหมายสำคัญมุ่งที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชน ที่ยังขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ต่าง ๆ รวมถึงทักษะและสมรรถนะจำเป็นที่นำทางให้สามารถหลุดพ้นจากสภาพการเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับยุคสมัย และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนอย่างจริงจัง
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต นำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกระดับ เปลี่ยนให้เป็นคนไทย 4.0 ที่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมีทักษะการใช้
 
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายภายใน 3-5 ปี และรองนายกรัฐมนตรียัง กล่าวว่า ปัจจุบันการรู้หนังสือของประชาชนเพียงอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นคงไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตให้มีความสุขหรือก้าวทันโลก เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วรู้เท่าทัน นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมไปถึงการเรียนและการประกอบอาชีพให้ดีขึ้นได้
 
เรื่องนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นแกนเชื่อมโยงที่สำคัญในระดับนานาชาติของประชาคมโลกต้องผนึกพลังกันสร้างมโนทัศน์และวางกรอบการส่งเสริมการรู้หนังสือให้เป็นเอกภาพเพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสังคมโลกยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง ช่วยแก้ปัญหาการเกิดวิกฤตความไร้เดียงสาทางสารสนเทศที่เป็นวิกฤตการรู้หนังสือในยุคศตวรรษที่ 21 ของพลเมืองโลกและพลเมืองไทย โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะสารสนเทศนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีจริยธรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
 
การปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จอาจเริ่มต้นจากความพยายามในการทำให้คนไทยเป็นผู้รู้หนังสือ ที่เรียกว่า "Information Literate Person” ในอนาคต.
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์