หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทยดีขึ้น 20 อันดับ

1 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1116)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of doing business) ประจำปี 2018 ของธนาคารโลกเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 เมื่อปีที่แล้ว มาอยู่ที่อันดับ 26 ในปีนี้ ท่ามกลางบรรดาเขตเศรษฐกิจและประเทศทั่วโลกจำนวน 190 ประเทศ และอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจทั่วโลก และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
 
ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอันดับของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอันดับที่ 49 ในปี 2016 เป็นอันดับที่ 46 ในปี 2017 จนก้าวมาอยู่ในอันดับที่ 26 ในปี 2018 ห่างจากมาเลเซียเพียง 2 อันดับ และยังเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุดในปีที่ผ่านมา โดยมีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 77.44 จากเดิม 72.53 คะแนน
 
สำหรับการพัฒนาที่โดดเด่นของไทยมีหลายด้าน เช่น การลดระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจและยกเลิกการประทับตราบริษัทในใบหุ้น การลดขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม่ การเพิ่มสิทธิผู้ลงทุนรายย่อยทำให้ฟ้องร้องได้ง่ายขึ้น การสร้างความชัดเจนระหว่างความเป็นเจ้าของกับการกำกับควบคุมบริษัท การตรวจสอบภาษีโดยใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยง การลดภาษีการโอนทรัพย์สิน การใช้ระบบยื่นฟ้องและจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ฯลฯ
 
"นายกฯ กล่าวว่าความสำเร็จในแต่ละปีนั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยพบว่าส่วนราชการหลายแห่งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปมาก และมีการพูดคุยกับภาคเอกชนมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทกฎหมายและบริษัทบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจโดยตรง ที่สำคัญคือรัฐบาลมีความจริงใจที่จะสนับสนุนให้การทำธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น การปลดล็อกความยุ่งยากต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งตาม ม.44 ในเบื้องต้น และจะออกกฎหมายปกติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป”
 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแผนที่จะปรับปรุงการบริการอีกหลายเรื่อง เช่น กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจเป็นอัตราคงที่ ลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ขยายฐานการชำระแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม และการพัฒนาระบบ E-filing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร ฯลฯ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์