หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบ การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีอาเซียน

1 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1398)

มติ.ครม. (31ต.ค.60) เห็นชอบต่อเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสาร 3 ฉบับ คือ
 
1) เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation
2) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan และ
3)เอกสาร ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 2025
[คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) จะให้การรับรองเอกสารดังกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์]
 
สาระสำคัญของเรื่อง
 
AEC Council จะให้การรับรองเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จำนวน 3 ฉบับ ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สาระของเอกสารดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งจะไม่มีการลงนามเอกสารดังกล่าว ดังนี้
 
1. ASEAN Declaration on Innovation เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การสร้างงาน และการส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค
 
2. AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนในช่วงระยะ ปี 2560 – 2568 ในการบรรลุเป้าหมาย คือ ลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าภายในภูมิภาคลงร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเป็น 2 เท่าภายในปี 2568 และผลการจัดอันดับความสามารถในระดับโลกดีขึ้น
 
3. ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 - 2025 เป็นเอกสารกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน สำหรับช่วงระยะปี 2560 – 2563 ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่
(1) โครงสร้างพื้นฐาน
(2) สมรรถนะด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
(3) การคุ้มครองผู้บริโภค
(4) การมีกฎระเบียบที่ทันสมัย
 (5) ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 (6) ระบบการชำระเงิน
(7) การอำนวยความสะดวกทางการค้า
 (8) การแข่งขัน
 (9) โลจิสติกส์
โดยจะลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนในปี 2561
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์