หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2560

24 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1031)

วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ ซึ่งเป็นวันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์การสากลระหว่างประเทศ ในการบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาของโลก จรรโลงสันติภาพและความมั่นคง ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่มวลมนุษยชาติ โดยประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (ESCAP) มาตั้งแต่ปี 2492 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคของเรา
 
ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของโลก ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรง จนนำไปสู่ความสูญเสียและการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ด้านมนุษยธรรมต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ทุกประเทศทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเร่งมือร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความสงบสุขและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยเป็นหนึ่งใน 43 ประเทศที่นำเสนอรายงานระดับชาติโดยสมัครใจ เรื่องการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ โดยได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยให้กับนานาประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย รวมทั้งไทยได้เสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกสั้น ๆ ในภาษาอังกฤษว่า SEP เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนไทยมีโครงการภายใต้แนวคิด "SEP for SDGs Partnership” กับหลายประเทศ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ด้วยความเชื่อมั่นในหลักการว่า เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะภายในประเทศ หรือในเวทีโลกก็ตาม
 
ผมขอเรียนด้วยความภูมิใจว่า คนไทยและประเทศไทยได้รับเกียรติในเวทีระหว่างประเทศในหลากหลายตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญเป็นทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) นอกจากนี้ คนไทยยังได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งสำคัญในเวทีระหว่างประเทศสำคัญอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่งด้วย
 
เนื่องในวันสหประชาชาติประจำปี 2560 ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติทั้งที่พำนักในไทยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ทั่วโลก รวมทั้งขอย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบจะมุ่งมั่นพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างเต็มกำลังที่จะร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและโลกใบนี้ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์