หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แรงงานย้ำ นโยบาย Vision Ends ต่างด้าวไม่มีเอกสารต้องจบใน 31 มีนาคม 2561

14 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1416)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการปฏิบัติการของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ 2561 ของผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด โดยกล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการฟังการแถลงแผนปฏิบัติการโดยทุกหน่วยงานจะได้รับทราบแผนดำเนินงานตามกรอบนโยบาย ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบที่ครอบคลุมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขยายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการเสริมบทบาทด้านการเสนอแนะนโยบายด้านแรงงานต่อการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งขึ้น โดยสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน
 
สำหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารได้กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 31 มีนาคม 2561 และการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต้องเป็นการนำเข้าตามระบบที่ได้ตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านไว้ ตามบันทึกข้อตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยจะดำเนินการในลักษณะเสริมและสร้างเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้ความคุ้มครองทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและประชาชนให้รับรู้ว่า ภาครัฐต้องบริหารแรงงานต่างด้าวให้เป็นมาตรฐาน ต้องยอมรับผลกระทบบ้างเพื่อการปรับสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ดีกว่า
 
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงแผนงานสำคัญของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ 2561 รวม 6 ด้าน ได้แก่
1) การบริหารจัดการแรงงานไทย
2) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
3) การสร้างระบบประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
4) การสร้างมาตรฐานในการจ้างงาน
5) การพัฒนาทักษะแรงงานไทย และ
6) การพัฒนากระทรวงแรงงานไปสู่ระบบราชการ 4.0
 
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2561 และกรอบการดำเนินงานตามนโยบาย Vision Ends ของ รมว.แรงงาน โดยมุ่งหวังที่จะยุติปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดการแบกรับสัมภาระของชีวิตด้านแรงงานใน 3 เรื่องสำคัญ ประการแรก คือ การยุติความเหลื่อมล้ำ หรือ End to Inequality ในทุกมิติ ประการที่สอง คือ การยุติการจ้างงานในรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือ End to Unacceptable Forms of Employment และประการสุดท้าย คือ การยุติความไม่มีประสิทธิภาพ หรือ End to Inefficiency โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานได้นำไปกำหนดกรอบการทำงานที่มีแผนปฏิบัติอย่างชัดเจน และจะมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์