หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 ณ สหรัฐอเมริกา

11 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1219)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยการประชุมดังกล่าวคาดว่าจะมีการหารือประเด็นสำคัญดังนี้

1) การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 เป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่วโลก โดยนาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก และนาง Christine Lagarde กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบาย ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ทั้ง 2 องค์กรจะดำเนินการเพื่อรองรับความท้าทายต่าง ๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของประเทศไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย

2) การประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank-IMF Southeast Asia Group (SEA Group)) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าการของไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานและพิจารณามอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะมีการนำเสนอเรื่องนวัตกรรมทางการเงินกับการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง (Fintech and Financial Inclusion: Issues, Challenges and Policies) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 96 (96th Development Committee Meeting) เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลก ประกอบด้วย ผู้แทนของผู้ว่าการธนาคารโลกจากกลุ่มออกเสียงของประเทศสมาชิก จำนวน 25 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อธนาคารโลกจะได้นำแนวนโยบายจากการประชุมไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะเป็นตัวแทนเพื่อร่วมหารือและกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมในนามของกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้จะมีการหารือใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบการศึกษา การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในด้านการเงินเพื่อการพัฒนา แนวทางการเพิ่มทุนของกลุ่มธนาคารโลก และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารโลกในอนาคต
 
 
 
ที่มา : สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          กระทรวงการคลัง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์