หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
องค์การอนามัยโลกชื่นชม ไทยจัดการเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ดีที่สุดในเอเชีย

10 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1178)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเข้าร่วม
 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายด้านการจัดการ NCDs ระหว่างประเทศในภูมิภาค
 
โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นับเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึง 16 ล้านคนจากโรคหัวใจ ปอด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน ร้อยละ 80 มาจากประชากรในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางอย่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก
 
จึงเป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้ 1 ใน 3 ภายในปี 2573 การป้องกันและควบคุม NCDs ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการรณรงค์มีการเก็บภาษีบาป มีกฎหมายเพิ่มภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ช่วยกันในการรณรงค์โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศประเทศไทยมีการจัดการเรื่อง NCD ได้คะแนนเพิ่มขึ้น จาก 8 คะแนนในปี 2015 เป็น 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน ในปี 2017 ซึ่งเทียบเท่ากับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์และดีที่สุดในเอเชีย
 
ก็ตามต้องร่วมมือกันทำให้ประชาชนรับรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งไม่มีใครเป็นหมอได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเองเป็นหมอดูแลตัวเอง แต่ละคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเริ่มเดี๋ยวนี้
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์