หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 10

9 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1406)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามกรอบแผนงานความร่วมมือของอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
 
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในประเด็น "การเปลี่ยนผ่านของชนบท : การยกระดับทุนมนุษย์เพื่อมุ่งไปสู่ชุมชนชนบทที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้” (Rural Transformation: Enhancing Human Capital Towards a Resilient Rural Communities) โดยให้คำมั่นต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงบทบาทของประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และส่งเสริมการดำเนินงานในกรอบอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนเพื่อช่วยลดช่องว่างการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการยึดโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ตลอดจนมีนโยบายและมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยตอบสนองเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ดังที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขณะนี้
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและภาคเอกชนที่มีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาในมิติดังกล่าว โดยมีองค์กรจากประเทศไทยเข้ารับรางวัล ได้แก่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับรางวัลองค์กรภาคประชาสังคม และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรภาคเอกชน
 
สำหรับกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ถือกำเนิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2560 ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรในภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิกจึงเห็นพ้องให้จัดตั้งกลไกการดำเนินงานเพื่อร่วมกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานหลักของประเทศไทย
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์