หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยติดอันดับความสามารถในการแข่งขันอันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ ดีขึ้น 2 อันดับ

2 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1819)

จากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) (2017-2018) ที่จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจโลก พบว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งดีขึ้นมา 2 อันดับ มีคะแนน 4.72 คะแนน สูงขึ้นจากปีที่แล้ว (ปี 59 ) อันดับที่ 34 อยู่ที่ 4.64 คะแนน โดยเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน 137 ประเทศทั่วโลก จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน ทำให้อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 32 จากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 34 โดยอันดับที่ดีขึ้นมาจากโครงสร้างพื้นฐานของไทย ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งคุณภาพถนน โครงสร้างระบบราง ท่าเรือ การขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนการเป็นสมาชิกโทรศัพท์มือถือ ไทยขยับขึ้นมาจากอันดับ 55 ปีที่แล้ว มาอยู่อันดับ 5
 
ซึ่งจากการเปรียบเทียบคะแนน 12 เสาหลัก ของ WEF ผลสำรวจของประเทศไทยในปี 2560 เห็นว่า ประเทศไทย มีคะแนนดีขึ้น 8 เสาหลัก เท่าเดิม 4 เสาหลัก และไม่มีเสาหลักใดที่มีคะแนนลดลง และเมื่อพิจารณาเทียบอันดับแล้ว ประเทศไทย มีอันดับที่ดีขึ้นก้าวกระโดดถึง 6 อันดับ ในเสาหลัก ไทยยังมีจุดเด่นในด้านเศรษฐกิจมหภาคที่อยู่ในอันดับที่ 9 จาก 137 ประเทศในปีนี้ โดยดีขึ้นถึง 10 อันดับจากปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดอันดับของ IMB ที่ประเทศไทย มีอันดับด้านเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 63 ประเทศ
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง รายงานผลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 โดย World Economic Forum หรือ WEF ว่า พอใจที่อันดับขีดความสามารถของไทยปรับขึ้นจากอันดับที่ 34 เมื่อปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 32 ในปีนี้ ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนว่า รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว และเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งและระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้อันดับขีดความสามารถหลายด้านปรับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สัดส่วนการเป็นสมาชิกโทรศัพท์เคลื่อนที่จากอันดับที่ 55 ในปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 5 ในปีนี้ และการเข้าศึกษาในระดับมัธยม จากอันดับที่ 84 เป็นอันดับที่ 8 ส่วนการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความพร้อมทางเทคโนโลยี ก็ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วย
 
สำหรับประเด็นทางด้านการเงินและการตลาดของไทย ก็ได้รับการยอมรับในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน มีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ แม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ แต่รัฐบาล ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ยังเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจาก สิงค์โปร์ และมาเลเซีย ขณะที่ อันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามด้วยสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน จะต้องตระหนักถึงความสําคัญ เพราะการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศก้าวต่อไปได้อย่างมั่งคงและเศรษฐกิจมีความมั่งคั่ง โดยคํานึง ถึงผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวที่ยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์