หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน + 3 ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 8

22 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1537)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน + 3 ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes: AMMTC +3) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศคู่เจรจากับอาเซียนในการร่วมกันรับมือต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนจากการปฏิบัติ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้กล่าวขอบคุณจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายในภูมิภาค

นอกจากนี้ รมช.กห. ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนกับจีนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งได้ร่วมหารือถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมตามบันทึกความเข้าใจอาเซียน – จีน ว่าด้วยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการลงนามภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในการปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งและลัทธิหัวรุนแรง การก่อการร้าย รวมถึงการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์