หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปรับผังประเทศไทยสู่สังคม 4.0

18 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1735)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการปรับปรุงผังประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ของโลกและการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุค 4.0 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 
ปี 2579 หรืออีก 20 ปี หลังจากนี้ ประเทศไทยจะมีผังประเทศใหม่ที่สอดรับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและสื่อสาร การขยายตัวทางธุรกิจ การค้าและการลงทุน และการเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ผังประเทศไทยที่จะกำลังปรับปรุงร่วมกันทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม เป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อล็อคเป้าหมายการใช้พื้นที่กำหนดในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
 
ในอนาคต หากต้องการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว ในระดับภูมิภาคและระดับโลก การปรับผังประเทศให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐจะสนับสนุนและจัดทำนโยบาย ขณะที่ภาคประชาสังคมต้องช่วยระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศในยุค 4.0
 
การยกเครื่องปรับผังใหม่ประเทศไทยในครั้งนี้ จึงเป็นความคาดหวังในอนาคต ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถสะท้อนศักยภาพ และโอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่น่าจับตามองประเทศหนึ่งในเวทีโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้มีงาน มีรายได้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์