หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72

15 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1379)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 72 (UNGA72) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 – 24 กันยายน 2560
 
ารประชุม UNGA 72 มีนายมีโรสลัฟ ไลชัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประธาน โดยมีหัวข้อหลักคือ "ประชาชนคือศูนย์กลาง : มุ่งมั่นสร้างสันติภาพและชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนบนโลกที่ยั่งยืน” (Focusing on people: striving for peace and a decent life for all on a sustainable planet) สะท้อนความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างการสร้างสันติภาพและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับลำดับความสำคัญด้านนโยบายของนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน
 
การประชุม UNGA 72 จะเป็นเวทีสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 เมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยเฉพาะการประสานท่าทีระหว่างกลุ่ม 77 กับกลุ่มประเทศอื่น ๆ และการผลักดันวาระที่เป็นผลประโยชน์ของไทยและของกลุ่ม 77 อาทิ การจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ไทยริเริ่มและผลักดันนโยบาย SEP for SDGs Partnership เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับสูง และกิจกรรมคู่ขนานต่าง ๆ อาทิ
(1) การกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป แสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการต่อยอดผลงานและความสำเร็จ (success stories) ในช่วงที่เป็นประธานกลุ่ม 77 และขับเคลื่อนการอนุวัติ SDGs ภายใต้แนวคิด "Think Globally, Act Locally. Think SDGs, Act SEP” ในทั้งสามเสาหลักของสหประชาชาติ ย้ำความสำคัญของความร่วมมือในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะความร่วมมือใต้ – ใต้ การสร้างหุ้นส่วนทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมการปฏิรูปด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการของสหประชาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ระบบสหประชาชาติ ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
 
(2) การเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูปสหประชาชาติ (Political Declaration for UN Reform High Level Event) ตามคำเชิญของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนเลขาธิการสหประชาชาติในการปฏิรูปสหประชาชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยที่ร่วมปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในกระบวนการปฏิรูปสหประชาชาติ
 
(3) การเข้าร่วมพิธีลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบการลงนาม และการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ โดยไทยจะเป็น 1 ใน 50 ประเทศแรกที่ให้สัตยาบัน ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีไทยในฐานะรัฐผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the South East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone - SEANWFZ) ด้วย
 
(4) การเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นจัดกิจกรรมคู่ขนานเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UHC) ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ UHC เป็นวาระระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ให้แนวปฏิบัติที่ดีแก่ประเทศอื่น ๆ ที่สนใจสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย โดยในปี 2560 ไทยทำหน้าที่ประธาน Foreign Policy and Global Health (FPGH) ซึ่งมีสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส บราซิล อินโดนีเซีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และไทย โดยวาระที่ไทยผลักดันในฐานะประธานกลุ่มในปีนี้ ได้แก่ การแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานระดับสูงเรื่อง "การสร้างหุ้นส่วนเพื่อการสนับสนุนด้านการเงินกลไกติดตามและการอนุวัติ SDGs: การแบ่งปันนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือใต้ – ใต้ และไตรภาคี” (Partnering for SDGs Implementation, Financing and Monitoring; Sharing Innovations of South – South and Triangular Cooperation) เพื่อย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา ผ่านการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในลักษณะทวิภาคี ไตรภาคี และผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และผลักดันให้การอนุวัติ SDGs ในระดับภูมิภาคเชื่อมโยงกับระดับโลก ทั้งนี้ ไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคของ United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) และกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงาน UNOSSC เป็นเวลา 1 ปีด้วย
 
(6) การประชุม Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting ซึ่งเป็นกรอบที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งเพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงาน โดยล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2559
 
(7) การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ครั้งที่ 41 โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "บทบาทของกลุ่ม 77 ในการส่งเสริมวาระเพื่อการพัฒนา” ซึ่งจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่มในช่วงการเป็นประธานกลุ่ม 77
 
(8) การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting - IAMM) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการหารือแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติในมิติต่าง ๆ
 
อนึ่ง ในช่วงการประชุม UNGA 72 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือทวิภาคีกับประเทศพันธมิตรสำคัญหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์