หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กสทช. จัดการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) เร่งเดินหน้านโยบาย OTT ด้านภาษี

15 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1030)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Telecommunications Regulators’ Council (ATRC) เกี่ยวกับ Over the Top (OTT) เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา บรูไน ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนาม พร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศอาเซียน และผู้ให้บริการ OTT เข้าร่วม
 
ที่ประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน (ATRC) ได้พูดถึงภาพรวมของบริการ OTT ในการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ความท้าท้าย ทิศทางและแนวโน้มในการกำกับดูแล และการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศอาเซียน ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้นช่วยส่งเสริมและรองรับการให้บริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน 3 ประการ ประกอบด้วย การส่งเสริมและกำกับดูแลระหว่างอุตสาหกรรมและระหว่างองค์กรกำกับดูแล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศในด้านภาษี การสร้างสภาวะการแข่งขันที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ OTT ระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการ OTT และระหว่างผู้ให้บริการ OTT รายใหญ่กับรายเล็ก และสุดท้ายการส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้ากันได้ของระบบต่าง ๆ จะเน้นเรื่องเนื้อหาที่นำมาให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จากนี้จะนำข้อเสนอนี้ต่อที่ประชุม ATRC พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถดำเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวและกฎหมายของประเทศตนเองได้
 
ลขาธิการ กสทช. กล่าวย้ำว่า กสทช. จะนำหลักการมาส่งเสริมและรองรับการให้บริการ OTT ของประเทศไทยใน 3 ประเด็นใหญ่ คือ นโยบายด้านภาษี โดย กสทช. พร้อมเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้สินค้าและบริการ OTT ที่มีรายได้จากการให้บริการในไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติด้านภาษีอากรของประเทศไทย การคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของการเผยแพร่ผ่านบริการ OTT ประเภทการสื่อสารผ่าน Social Network และการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามกฎหมายของไทย โดยจะใช้วิธีการขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการ OTT ออกแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และสุดท้ายการส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน กสทช. จะสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแข่งขันสำหรับการประกอบกิจการของผู้ให้บริการ OTT ในปัจจุบัน และบริการ OTT ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถร่วมมือกับผู้ให้บริการ OTT หรือสามารถแข่งขันในการประกอบกิจการกับผู้ให้บริการ OTT บนกฎกติกาเดียวกัน และให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย พร้อมย้ำว่าจะไม่ปิดกั้นบริการ OTT ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับหลักการ กสทช. จะนำส่งให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top นำไปประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์