หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ระบบเศรษฐกิจใหม่ ปี 2573 เป้าหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืน

14 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2152)

"เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นสิ่งที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้แต่ละประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซึ่งจะครอบคลุมทั้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จภายในปี 2573
 
การพัฒนาของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันสร้างความ ไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับเทคโนโลยี โดยอาจละเลยความเป็นอยู่ของสังคม สภาพสิ่งแวดล้อม และสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนสำคัญของการพัฒนาในระดับพื้นฐาน
 
รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาจากที่เน้นแต่เพียงการเติบโตของเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาที่สมดุลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชา โดยเรียกว่า Value-Based Ecosystem คือ การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ และให้คุณค่ากับปัจจัยพื้นฐานทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์
 
Value-Based Ecosystem ประกอบด้วย
1. Circular Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจไหลเวียนที่มุ่งสร้างความสมดุลของมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ และการป้องกันการทำลายทรัพยากร
2. Distributive Economy ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว เพื่อปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ สามารถเชื่อมต่อกับประชาคมโลกได้อย่างมั่นคง
3. Innovation-Driven Economy ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ยกระดับการวิจัยและพัฒนา สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ
 
ระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบ จะถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานนำการพัฒนา ควบคู่กับศาสตร์พระราชาที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุล ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย คือ การดำเนินรอยตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th/กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์