หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือยกระดับจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา

11 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1943)

ตามที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือยกระดับจุดผ่านแดนระหว่างไทย – กัมพูชา นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้
1. ไทยและกัมพูชามีนโยบายที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาพรวมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน อำนวยความสะดวกด้านการไป – มาหาสู่ ระหว่างประชาชน การสัญจร การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
 
2. ปัจจุบัน ไทยให้ความสำคัญกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บริเวณบ้านหนองเอี่ยนจังหวัดสระแก้ว – สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว โดยจะเป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับการขนส่งสินค้าเป็นหลักระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว – ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ส่วนพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรอีกจุดหนึ่ง คือ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งไทยและกัมพูชาจะดำเนินการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป
 
3. ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายพื้นที่ที่สองฝ่ายเห็นชอบในหลักการที่จะยกระดับจากจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต แต่ขณะนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่ไทยให้ความสำคัญลำดับต้น ทั้งนี้ รัฐบาลสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการที่จะยกระดับพื้นที่ตั้งแต่ปี 2556 และได้จัดทำการสำรวจและเก็บรายละเอียดพื้นที่พร้อม ๆ กับพื้นที่อื่น โดยกระบวนการเหล่านี้ได้มีการดำเนินการมาก่อนที่กาสิโนจะเปิดทำการเมื่อเดือนเมษายน 2560
 
4. การดำเนินการเพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ในทุก ๆ ด้านอย่างรอบคอบ รวมถึงประเด็นด้านเขตแดนและประเด็นด้านความมั่นคงต่าง ๆ โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หากพื้นที่ใดยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิด หรือยังมีประเด็นข้อห่วงกังวลด้านความมั่นคง ก็ยังไม่สามารถยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์